පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • කායික හා මානසික වර්ධනය
  • අපරදිග සංගීතය
  • පෙර පාසල්
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • පහතරට නැටුම්
  • චිත්‍ර හා මුර්තී
  • බෙරවාදනය
  • ගොක්කොඵ ආශ්‍රිත සරසිලි
 

නැවුම් පුවත්