පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • කායික හා මානසික වර්ධනය
  • සබරගමු නැටුම්
  • ගැමි හා නව නිර්මාණ නැටුම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • පහතරට නැටුම්
  • දෙමළ භාෂාව
  • චිත්‍ර හා මූර්ති
  • බෙරවාදනය
  • ජෝතිෂ්‍ය හා වාස්තු විද්‍යාව
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය වාර්ෂික - සති අන්ත මාස 10 මූලික සරඹ සිට සිසුවාගේ දක්ෂතා අනුව පුහුණු කිරීම ඇතුලත් වීමේ ගාස්තුව පමණි
සබරගමු නර්තනය වාර්ෂික - සති අන්ත මාස 10 මූලික සරඹ සිට සිසුවාගේ දක්ෂතා අනුව පුහුණු කිරීම ඇතුලත් වීමේ ගාස්තුව පමණි
පහතරට නර්තනය වාර්ෂික - සති අන්ත මාස 10 මූලික සරඹ සිට සිසුවාගේ දක්ෂතා අනුව පුහුණු කිරීම ඇතුලත් වීමේ ගාස්තුව පමණි
බෙර වාදනය වාර්ෂික -  සති අන්ත මාස 10 මූලික සරඹ සිට සිසුවාගේ දක්ෂතා අනුව පුහුණු කිරීම ඇතුලත් වීමේ ගාස්තුව පමණි
පෙරදිග සංගීතය වාර්ෂික -  සති අන්ත මාස 10 මූලික අභ්‍යාස සිට සිසුවාගේ දක්ෂතා අනුව පුහුණු කිරීම. ඇතුලත් වීමේ ගාස්තුව පමණි
චිත්‍ර වාර්ෂික - සති අන්ත මාස 10 මූලික අභ්‍යාස සිට සිසුවාගේ දක්ෂතා අනුව පුහුණු කිරීම. ඇතුලත් වීමේ ගාස්තුව පමණි
දෙමළ භාෂාව වාර්ෂික - සති අන්ත මාස 10 භාෂාවේ මුල සිට රජයේ විභාග සදහා ලිවීම් සහ කථනය ඉගැන්වීම ඇතුලත් වීමේ ගාස්තුව පමණි
ආත්මාරක්ෂක
සටන් කලාව
වාර්ෂික - සන්ධ්‍යාවේ මාස 10 මූලික ව්‍යායාම සිට සිසුවාගේ දක්ෂතා අනුව පුහුණු කිරීම ඇතුලත් වීමේ ගාස්තුව පමණි
ජන නැටුම් වාර්ෂික - සන්ධ්‍යාවේ මාස 10 මූලික අභ්‍යාස සිට සිසුවාගේ දක්ෂතා අනුව පුහුණු කිරීම ඇතුලත් වීමේ ගාස්තුව පමණි
පෙර පාසල සතියේ දින - වල උදේ වරුව මාස 12 පූර්ව ළමා අවධියේ සම්මත ඉගැන්වීම්, බාහිර ක්‍රියාකාරකම් හා කුසලතා අනුව නර්තන සංගීත පුහුණුව ඇතුලත් වීමේ ගාස්තුව සහ මාසික ගාස්තු
 

නැවුම් පුවත්