පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் பற்றிய விபரங்கள்

  • உடரட்ட நடனம்
  • உடல் உள வளHச்சி
  • ஆக்கப்பூHவ நடனம்
  • கீழத்திய இசை
  • பஹதரட்ட நடனம்
  • நாட்டாH நடனம்
  • ஓவியம் மற்றும் சிற்பம்
  • பறை சாற்றல்

 

பாடநெறியின் பெயH பாடநெறியின் வகை – குறுங்கால (மாலை / வாரயிறுதி) பாடநெறி காலயெல்லை பாடநெறி கற்பதற்கான தகமைகள் பாடநெறி உள்ளடக்கம் பாடநெறிக்கான கட்டணம்
உடரட்ட நடனம் மாலை ஜனவாp 01 முதல் திசெம்பH 31 வரை பிரதேச செயலகப் பிhpவினுள் வாழ்பவராக இருந்தல். பதிவூக் கட்டணம் ரூபா 300.00
பஹதரட்ட நடனம் மாலை / வாரயிறுதி ஜனவாp 01 முதல் திசெம்பH 31 வரை பிரதேச செயலகப் பிhpவினுள் வாழ்பவராக இருந்தல்.
ஓவியம் வாரயிறுதி ஜனவாp 01 முதல் திசெம்பH 31 வரை பிரதேச செயலகப் பிhpவினுள் வாழ்பவராக இருந்தல்.
பறை சாற்றல மாலை ஜனவாp 01 முதல் திசெம்பH 31 வரை பிரதேச செயலகப் பிhpவினுள் வாழ்பவராக இருந்தல்.
புத்தாக்கம் வாரயிறுதி ஜனவாp 01 முதல் திசெம்பH 31 வரை பிரதேச செயலகப் பிhpவினுள் வாழ்பவராக இருந்தல்.
கீழத்திய இசை வாரயிறுதி ஜனவாp 01 முதல் திசெம்பH 31 வரை பிரதேச செயலகப் பிhpவினுள் வாழ்பவராக இருந்தல்.
 

புதிய செய்திகள