පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • කායික හා මානසික වර්ධනය
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • පහතරට නැටුම්
  • ජන නැටුම්
  • චිත්‍ර හා මුර්තී
  • බෙරවාදනය
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය සන්ධ්‍යා ජනවාරි 01 සිට දෙසැම්බර් 31 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුළ පදිංචි කරුවෙකු වීම ලියාපදිංචි ගාස්තුව වසරකට රු.300.00
පහතරට නර්තනය සන්ධ්‍යා සහ සති අන්ත ජනවාරි 01 සිට දෙසැම්බර් 31 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුළ පදිංචි කරුවෙකු වීම
චිත්‍ර සති අන්ත ජනවාරි 01 සිට දෙසැම්බර් 31 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුළ පදිංචි කරුවෙකු වීම
බෙර වාදනය සන්ධ්‍යා ජනවාරි 01 සිට දෙසැම්බර් 31 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුළ පදිංචි කරුවෙකු වීම
නව නිර්මාණ සති අන්ත ජනවාරි 01 සිට දෙසැම්බර් 31 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුළ පදිංචි කරුවෙකු වීම
පෙරදිග සංගීතය සති අන්ත ජනවාරි 01 සිට දෙසැම්බර් 31 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුළ පදිංචි කරුවෙකු වීම
 

නැවුම් පුවත්