පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වැඩසටහන්

 • ජන කවි වැඩසටහන
 • සංස්කෘතික සන්දර්ශන
 • අවුරුදු උත්සව, නාට්‍ය හා වීදි නාට්‍ය සන්දර්ශන
 • පැදුරු සාදය
 • විවිධ සංස්කෘතික උත්සව සහ කලා උත්සවය
 • ප්‍රතිභා තරග
 • ගීත රසවින්දන
 • ශාන්ති කර්ම පැවැත්වීම
 • කෝලම්,සොකරිථ ගැමි නාට්‍ය
 • සංස්කෘතික සැදෑව
 

නැවුම් පුවත්

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

රූ නද නර්තන තරගාවලිය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

රූ නද 2015 - ජයග්‍රාහකයින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...

මත්ස්‍ය ආහාර පෝෂණය පිළිබඳ ප්‍රදර්ශනය හා වැඩමුළුව ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන ...

විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන විදයාර්ථින්ගේ සහ ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ විද්‍යාර්ථින් සද...

නව රාත්‍රී පූජා උත්සවය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...