පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் பற்றிய விபரங்கள்

 • உடரட்ட நடனம்
 • உடல் மற்றும் உள அபிவிருத்தி;
 • மேதத்திய இசை
 • ஆக்கப்பூHவ நடனம்
 • கைப்பணி
 • கீழத்திய இசை
 • தமிழ் மொழி
 • நாட்டாH நடனம்
 • பறை சாற்றல்

 

பாடநெறியின் பெயH பாடநெறியின் வகை – குறுங்கால (மாலை / வாரயிறுதி) பாடநெறி காலயெல்லை பாடநெறி கற்பதற்கான தகமைகள் பாடநெறி உள்ளடக்கம் பாடநெறிக்கான கட்டணம்
அங்கம்பொர மாலை 04 வருடங்கள ஸ்ரீ ஜயவHதனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் மாணவனொருவனாக இருந்நதல் அல்லது கல்விசாHஇ கல்விசாரா சேவையணி உறுப்பினரொருவராக இருந்தல்.
“அங்கம் பொர” கலையை சாhந்த சகல சிற்ப முறைகள்.
பதிவூக் கட்டணம் ரூபா 100.00 மாத்திரம் அறவிடப்படும்.
சோதிடம் மாலை 04 வருடங்கள ஸ்ரீ ஜயவHதனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் மாணவனொருவனாக இருந்நதல் அல்லது கல்விசாHஇ கல்விசாரா சேவையணி உறுப்பினரொருவராக இருந்தல்.
அறிமுகப் படுத்துதல் /  ஆரம்ப நிறைவூறுத்தல்கள் / சாதகம் செய்கின்ற வரையான சகல  நிறைவூறுத்தல்கள் பதிவூக் கட்டணம் ரூபா 100.00 மாத்திரம் அறவிடப்படும்.
நடனம் மாலை மற்றும் வார இறுதி 04 வருடங்கள ஸ்ரீ ஜயவHதனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் மாணவனொருவனாக இருந்நதல் அல்லது கல்விசாHஇ கல்விசாரா சேவையணி உறுப்பினரொருவராக இருந்தல்.
உடரட்ட / பஹத ரட்ட மற்றும் பரத நாட்டிய நிறைவூறுத்தல்கள் மற்றும் “வெஸ்” ஏற்றல் மற்றும் தோல் கவசங்கள் அணிதல் / அரங்கேறறம் வரையான சகல கற்றல்களை பெற்றுக் கொடத்தல
பதிவூக் கட்டணம் ரூபா 100.00 மாத்திரம் அறவிடப்படும்.
பறைசாற்றல் பாடநெறி மாலை 04 வருடங்கள ஸ்ரீ ஜயவHதனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் மாணவனொருவனாக இருந்நதல் அல்லது கல்விசாHஇ கல்விசாரா சேவையணி உறுப்பினரொருவராக இருந்தல்.
உடரட்ட ஃ பஹத ரட்ட மற்றும் சப்ரகமு பறை சாற்றலின் சகல விதமான கோட்பாடுசாH நிறைவூறுத்தல்கள் மற்றும் செய்முறைப் பயிற்சி பதிவூக் கட்டணம் ரூபா 100.00 மாத்திரம் அறவிடப்படும்.
இசைப் பாடநெறி மாலை மற்றும் வார இறுதி 04 வருடங்கள ஸ்ரீ ஜயவHதனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் மாணவனொருவனாக இருந்நதல் அல்லது கல்விசாHஇ கல்விசாரா சேவையணி உறுப்பினரொருவராக இருந்தல்.
நாட்டாH இசை / மேற்கத்திய இசை  மற்றும் இந்துஸ்தானி இசை நுட்ப முறைகள் / செய்முறைப் பயிற்சி பதிவூக் கட்டணம் ரூபா 100.00 மாத்திரம் அறவிடப்படும்.
கைப்பணி மாலை 04 வருடங்கள ஸ்ரீ ஜயவHதனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் மாணவனொருவனாக இருந்நதல் அல்லது கல்விசாHஇ கல்விசாரா சேவையணி உறுப்பினரொருவராக இருந்தல்.
துணி ஓவியக்கலைஇ பச்வHக் போன்ற கைப்பணிக்கான சகல விதமான அம்சங்கள் பதிவூக் கட்டணம் ரூபா 100.00 மாத்திரம் அறவிடப்படும்.
தமிழ் மொழி குறுங்கால 01 வருடங்கள ஸ்ரீ ஜயவHதனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் மாணவனொருவனாக இருந்நதல் அல்லது கல்விசாHஇ கல்விசாரா சேவையணி உறுப்பினரொருவராக இருந்தல்.
தமிழ் மொழி எழுதுதல்இ வாசித்தல் மற்றும் உரைத்தல் வரையான சகல விதமான மொழிசாH விதிமுறைகள் மற்றும் கலாசார கற்றல்கள் பதிவூக் கட்டணம் ரூபா 100.00 மாத்திரம் அறவிடப்படும்.
 

புதிய செய்திகள

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

රූ නද නර්තන තරගාවලිය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

රූ නද 2015 - ජයග්‍රාහකයින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...

මත්ස්‍ය ආහාර පෝෂණය පිළිබඳ ප්‍රදර්ශනය හා වැඩමුළුව ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන ...

විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන විදයාර්ථින්ගේ සහ ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ විද්‍යාර්ථින් සද...

නව රාත්‍රී පූජා උත්සවය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...