පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

 • උඩරට නැටුම්
 • කායික හා මානසික සංවර්ධනය
 • අපරදිග සංගීතය
 • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
 • අත්කම්
 • පෙරදිග සංගීතය
 • දෙමළ භාෂාව
 • ජන නැටුම්
 • බෙර වාදනය
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය
සන්ධ්‍යා /සති අන්ත
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදෑරීම සදහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
අංගම්පොර සන්ධ්‍යා අවුරුදු 04 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාර්ථියෙකු හෝ
අධ්‍යයන අනධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩලයේ සාමාජිකයෙකු වීම
අංගම්පොර සටන් කලාවට
අදාළ සියලුම ශිල්ප ක්‍රම
රු. 100.00 ක
ලියාපදිංචි ගාස්තුවක්
පමණක් අය කෙරේ
ජ්‍යොතිෂ්‍ය සන්ධ්‍යා අවුරුදු 04 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාර්ථියෙකු හෝ
අධ්‍යයන අනධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩලයේ සාමාජිකයෙකු වීම
හදුන්වාදීම/මූලික සිද්ධාන්ත/හදහන්
සකස් කිරීම දක්වා සියලුම සිද්ධාන්තයන්
රු. 100.00 ක
ලියාපදිංචි ගාස්තුවක්
පමණක් අය කෙරේ
නර්තන සන්ධ්‍යා සහ සති අන්ත අවුරුදු 04 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාර්ථියෙකු හෝ
අධ්‍යයන අනධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩලයේ සාමාජිකයෙකු
වීම මහරගම බල ප්‍රදේශයේ අයෙකු වීම
උඩරට/පහතරට සහ භරත මූලික සිද්ධාන්තයන්
සහ හිස වෙස් තැබීම සහ පායාම්පත් පැළදවීම/
අරන්ගේත්‍රම් දක්වා වූ සියලුම ශිල්පයන් ලබාදීම
රු. 100.00 ක
ලියාපදිංචි ගාස්තුවක්
පමණක් අය කෙරේ
බෙර පාඨමාලාව සන්ධ්‍යා අවුරුදු 04 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාර්ථියෙකු හෝ
අධ්‍යයන අනධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩලයේ සාමාජිකයෙකු වීම
උඩරට/පහතරට සහ සබරගමු බෙර වාදනයේ
සියලුම න්‍යායාත්මක සිද්ධාන්තයන් සහ ප්‍රායෝගික පුහුණුව
රු. 100.00 ක
ලියාපදිංචි ගාස්තුවක්
පමණක් අය කෙරේ
සංගීත පාඨමාලා සන්ධ්‍යා සහ සති අන්ත අවුරුදු 04 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාර්ථියෙකු හෝ
අධ්‍යයන අනධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩලයේ සාමාජිකයෙකු
වීම මහරගම බල ප්‍රදේශයේ අයෙකු වීම
ජන සංගීතය/බටහිර සංගීත සහ
හින්දුස්ථානී සංගීත ශිල්ප ක්‍රම ප්‍රායෝගික පුහුණුව
රු. 100.00 ක
ලියාපදිංචි ගාස්තුවක්
පමණක් අය කෙරේ
අත්කම් සන්ධ්‍යා අවුරුදු 04 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාර්ථියෙකු හෝ
අධ්‍යයන අනධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩලයේ සාමාජිකයෙකු වීම
රෙදි පින්තාරු පැච්වර්ක් ආදී අත්කම්
කලාවට අයත් සියලුම අංග
රු. 100.00 ක
ලියාපදිංචි ගාස්තුවක්
පමණක් අය කෙරේ
දමිළ භාෂාව කෙටි කාලීන අවුරුදු 01 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාර්ථියෙකු හෝ
අධ්‍යයන අනධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩලයේ සාමාජිකයෙකු වීම
දමිළ භාෂාව ලිවීම, කියවීම සහ කථා කිරීම දක්වා
වූ සියලුම භාෂා විධි රටා සහ
සංස්කෘතික අධ්‍යයනයන්
රු. 100.00 ක
ලියාපදිංචි ගාස්තුවක්
පමණක් අය කෙරේ
 

නැවුම් පුවත්

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

රූ නද නර්තන තරගාවලිය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

රූ නද 2015 - ජයග්‍රාහකයින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...

මත්ස්‍ය ආහාර පෝෂණය පිළිබඳ ප්‍රදර්ශනය හා වැඩමුළුව ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන ...

විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන විදයාර්ථින්ගේ සහ ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ විද්‍යාර්ථින් සද...

නව රාත්‍රී පූජා උත්සවය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...