පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)

Courses conducted by the Cultural Center

 • Up-country Dancing
 • Physical and Mental Development
 • Western Music
 • Creative Dancing
 • Handicraft
 • Eastern Music
 • Tamil Language
 • Folk Dancing
 • Drumming

Course

Type

Duration

Qualifications

Course Contents

Fee

Angampora

Evening

04 Years

Students of the university and members of non-academic staff.

All fighting methods of Angampora.

Rs. 100/- (Fro Registraion)

Astrology

Evening

04 Years

Students of the university and members of non-academic staff.

Introduction and all principles up to making horoscopes.

Rs. 100/- (Fro Registraion)

Dancing

Evening & Weekend

04 Years

Students of the university and members of non-academic staff.

Principles of Udarata, Pahatharata & Bharatha Dancing, His Ves, Payampath, Arangethram etc.

Rs. 100/- (Fro Registraion)

Drumming

Evening

04 Years

Students of the university and members of non-academic staff.

Theories, principles and practical sessions on Udarata, Pahatharata and Sabaragamuwa Drumming.

Rs. 100/- (Fro Registraion)

Music

Evening & Weekend

04 Years

Students of the university and members of non-academic staff.

Folk Music, Western Music, Hindustani Traditions, Practical Sessions.

Rs. 100/- (Fro Registraion)

Handicraft

Evening

04 Years

Students of the university and members of non-academic staff.

Colouring Cloths / Patch Work and other related components.

Rs. 100/- (Fro Registraion)

Tamil Language

Short Term

04 Years

Students of the university and members of non-academic staff.

Grammar, Reading, Writing, Cultural Studies.

Rs. 100/- (Fro Registraion)

 

Latest News

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

රූ නද නර්තන තරගාවලිය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

රූ නද 2015 - ජයග්‍රාහකයින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...

මත්ස්‍ය ආහාර පෝෂණය පිළිබඳ ප්‍රදර්ශනය හා වැඩමුළුව ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන ...

විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන විදයාර්ථින්ගේ සහ ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ විද්‍යාර්ථින් සද...

නව රාත්‍රී පූජා උත්සවය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...