පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

மேலதிக விபரங்கள்


மஹரகம கலாசார நிலையம்
மாதிவலைஇ கோட்டை
தொலைபேசி இலக்கம்: +94 71 6668485
மின்னஞ்சள் : u.buddhika[at]gmail.com

பெயH பதவி தொலைபேசி இலக்கம்
புத்திகா உஸ்வெட்டகெய்யாவ நிலைய பொறுப்பு கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தH +94 71 6668485
என்.ஏ.வீ.இஸாந்தி உதவி கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தH +94 71 7659252
டபிள்யூ.ஜீ.எஸ்.உபசேன காhpயாலய காhpய சகாகயH +94 71 5698789
பி.பி.ஜே.நிஸாந்த என் சம்பத் அமைய காவளH +94 71 2880190

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

புதிய செய்திகள