පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

எம்மைப் பற்றிய விபரங்கள்

தூரநோக்கு

கலாசார மேம்பாடு, கலை மற்றும் ஒருமைப்பாடு

பணிக்கூற்று

இலங்கையின் கலாசார மரபுhpமைகள் மற்றும் பெறுமதிகளை பாதுகாத்தக் கொள்ளலும் அதனை ஆக்கப்பூHவமானதாகவூம் மேடை கலைசாH மற்றும் நுண்கலை பாவனையினுள் மேம்படுத்தப்பட்டு சகல மக்களது அடையாளங்களை பாதுகாக்கப்பட்டு தேசிய ஒருமைப்பாட்டைப் பொருட்டு முன்னோடியான பங்களிப்பை வழங்கல்.

குறிக்கோள்

  • கலாசார மரபுhpமைகளை பாதகாத்தல் மற்றும் அதனை மேம்படுத்தல் பொருட்டு சமுதாயத்தை வழிநடாத்தல்.
  • மேடை கலைகளின் பாவனை தொடHபான சமூக பொக்குகளை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் ஆக்கப்பூHவமான சிந்தனைக்காக பொது மக்களை தூண்டப்படுதல்;
  • மக்களது அடையாளங்களை பேணப்பட்டு இனங்களிடையில் நம்பிக்கை மற்றும் ஒத்துளைப்பை ஏற்படுத்தல் பொருட்டு இனத் தொகுதி செயற்பாடுகளை எற்பாடு செய்தல்.
  • ஸ்ரீ ஜயவHதனபுர கோட்டை நகரத்திற்கு சுற்றுப்புர பிரதேசம் பௌதீக மற்றும் ஆன்மீக அபிவிருத்தியின் முன்மாதிhpகளை வழங்குகின்ற நகரமாக ஏற்படுத்தும் பணியில் முன்னோடித்துவம் மற்றும் மையமாக மாதிவெலைஇ மஹரகமை கலாசார நிலையம் இடம் பிடித்தல்.

 

வரலாறு

மனித வளு அபிவிருத்திஇ கல்வி மற்றும் கலாசார அமைச்சH கலாநிதி கௌரவ கருணாசேன கொடிதுவக்கு அவHகளின் ஆலோசனைக்கு இனங்க மஹரகமை ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பிரதான ஏற்பாட்டாளH மற்றும் மேற்கு மாகாண சபை உறுப்பினH கௌரவ நிமல் ஆH. பீhpஸ் அவHகளின் ஒருங்கிணைப்பால் 2004 ஜனவாp மாதம் 24 ஆந் திகதி இசை கலைஞH திரு விக்டH ரட்நாயக்க அவHகளால்  .இந் நிலையம் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

 

புதிய செய்திகள