පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

මහරගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අගනගරය වන ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ නගරයට යාබදව පිහිටා ඇති මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් මාදිවෙල ග්‍රාමය තළ පිහිටුවා ඇති මහරගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

புதிய செய்திகள