පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)

Services

Astrological Services

අවශ්‍යතාවය අනුව සේවාව ලබාදේ

Musical Instruments

අවශ්‍යතාවය අනුව සේවාව ලබාදේ

Costumes

අවශ්‍යතාවය අනුව සේවාව ලබාදේ

Street Drama Groups

Rs. 1500/- per artist

Hevisi Groups

Rs. 2000/- per artist

Gihi Pirith Teams

Rs. 1500/- per artist

Dancing Groups

Rs. 2000/- per artist

Jayamangala Gatha, Ashtaka and Singing Groups

Rs. 1000/-

 

Latest News