පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

කැස්බෑව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය
නො : 39, යෝධ මාවත, ඉසුරු උයන,
සිද්දමුල්ල,
පිළියන්දල.
දුරකතන අංකය: +94 71-8132732/+94 77-3774877

නම තනතුර දුරකතන අංකය
එච්.වී.කේ.ඩී. කරුණාරත්න ස්ථානභාර නිලධාරී 
+94 71-8132732
එස්.එච්.ජී.පී.ඩී. ගයත්‍රි සහකාර සංස්කෘතික නිලධාරී +94 71-8129130
එම්.ඩී.ජයන්ත ස්ථීර මුරකරු +94 71-8547751

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

புதிய செய்திகள