පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

எம்மைப் பற்றிய விபரங்கள்

දැක්ම

ප්‍රෞඩ සංස්කෘතික උරුමයන් දායාද කරගත් කැස්බෑව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සියළු මිනිසුන්ගේ එම සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය සුරක්ෂිත කරමින් ප්‍රාදේශීය භෞතික සංවර්ධනයේ දී සංස්කෘතික අනන්‍යතාව සහිතව නවීනත්වය මුසු වූ සංස්කෘතික සංවර්ධනයක් අත්පත් කර දීමත් සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අරමුණු හා අපේක්ෂාවන් ජයග්‍රහනය කර ගැනීම සඳහා සක්‍රීය ලෙස දායක වීමත් ඒ ඔස්සේ භෞතික සංවර්ධනය තුළ සංස්කෘතික මුල් මත දෙපා තබා සිටින මිනිසුන් මඟින් අනාගතයකට පා එසවීම.

මෙහෙවර

වසර දහස් ගණනක සිට උරුමව පවතින ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික උරුමයන් ආරක්ෂා කිරීම, ප්‍රවර්ධනය හා ප්‍රචාරණය කිරීම මඟින් බහුවිෂ සංස්කෘතික විදීම් හා කාන්දුවීම් මත මංමුලා නොවී නිශ්චිත ඉලක්කගතව ජාතික සංවර්ධන ඉලක්ක පරිසාධනය කර ගැනීම සඳහා ප්‍රාදේශීයව උත්ප්‍රේරක බලයක් ලබා දීමත් අවසාන අනන්‍ය සංස්කාරක මූලයන් මඟින් ජාතික ප්‍රෞඩ සංවර්ධන රටේ කොටස්කරුවන් බවට පත්වීමත් අපගේ මෙහෙවරයි.

අරමුණු

  • ජාතික සංවර්ධන ප්‍රතිපත්ති සාධනය කරගැනීමට හේතුවන ආකාරයට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ජනතාව මෙහෙයවීම.
  • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ජීවත් වන සියළු උප සංස්කෘතියන්ට අයත් ජාතිකත්ව වල සංස්කෘතික අනන්‍යතාවයන් ආරක්ෂා කර ගැනීම හා විවිධ බලවේග වල බලපෑම මත හානියට පත්වන එම උප සංස්කෘතියන්ගේ සංස්කෘතිකාංග වල වන හානිය වළක්වා ගැනීම.
  • ප්‍රාද්ශියව පවතින සාධනීය සංස්කෘතිකාංග හදුනා ගැනීම හා ඒවා තම ජීවිත වලට යා කර ගැනීමට ජනතාව පෙළඹවීම හා ඒ මඟින් ප්‍රාදේශීය ජන ජීවිතය සංවර්ධනය කිරීම.
  • ප්‍රාදේශීය වශයෙන් සංස්කෘතික පරිහානියට හේතුවන බාහිර හා අභ්‍යන්තර සාධක හදුනා ගනිමින් ඒවා නිශේධනය කිරීම හා ඒවාට ඔරොත්තු දෙන ස්වයං ශක්තිය   ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ජනතාවට ලබා දීම.

ඉතිහාසය

2003/05/04 වන දින සංගීතපති ප්‍රේමදාස මුදුන්කොටුව මැතිතුමා විසින් මෙම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත විය.

 

புதிய செய்திகள