පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

சேவைகள்

அரங்க இட வசதிகள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் தினத்திற்கு ரூபா 3500.00

நடன ஆடைகள்; வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒன்றுக்கு ரூபா 50.00

தெரு; நாடகக் குழுக்கள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு கலைஞருக்கு ரூபா 1500.00

பறைசாற்றுக் குழுகளை வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு கலைஞருக்கு ரூபா 3700.00

அலங்காரமாக பென்னH வரைதல்

தற்போதைய கட்டணம் ரூபா 4500.00

இல்லத்து பிhpத் குழுகளை வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு கலைஞருக்கு ரூபா 1500.00

நடன குழுகளை வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு கலைஞருக்கு
ஆண் - ரூபா 1500.00
பெண் - ரூபா 1350.00

‘ஜயமங்கள காதா’ / ‘அஷ்டக’ / பாடல் குழுகள் வழங்கல்

‘ஜயமங்கள காதா’ தொடHபாக ரூபா : 1350.00
‘அஷ்டக’ தொடHபாக ரூபா : 3500.00
பாடல்கள் தொடHபாக ரூபா : 1000.00

பிhpத் மன்றம் இயற்கை பொருட்களைக் கொண்டு நிHமாணித்தல் மற்றும் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் ஒரு கலைஞருக்காக ரூபா 15000.00

 

புதிய செய்திகள