පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

மேலதிக விபரங்கள்

பாதுக்கை கலாசார நிலையம்
தொலைபேசி இலக்கம்: +94 11 2859219
கலகெதர அரங்கம் : +94 11 5627277
மின்னஞ்சள் :

பெயH பதவி தொலைபேசி இலக்கம்
மஞ்சுல வீரரட்ன நிலைய பொறுப்பு கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தH +94 71 4484387
பிhpயந்த கருணாரட்ன உதவி கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தH +94 77 9939420
ஸாந்த குமார காhpயாலய காhpய சகாகயH +94 77 1548694
சுhனக ருவன் நிரந்தர காவளH +94 71 1382782
புந்துல பெரேரா நிரந்தர காவளH +94 72 5867675
பிரதீப் மதுர பெரேரா பதில் காவளH +94 71 6776163
சதுரங்க பிhpயங்கர பதில் காவளH +94 41 2831681

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

புதிய செய்திகள