පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

පාදුක්ක සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ලංකාවේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පාදුක්ක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පාදුක්ක  සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

නැවුම් පුවත්