පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

වසර දෙදහස් හත්සියයකට වඩා පැරණි දේශීය සංස්කෘතික උරුමයන් ආරක්ෂාකර ගනිමින් මිනිස් සමාජයේ අනන්‍යතා ලක්ෂණ හා එහි ගැබ්ව ඇති සාරධර්ම රැක ගනිමින් නැගී සිටීමට ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවට මඟ පෙන්වීමයි

මෙහෙවර

ඉපැරණි සංස්කෘතියකට හිමිකම් කියන සුළු පිරිසක් විසින් මේ දක්වා රැකගෙන ආ අපේ නැටුම අපේ බෙර වාදනය අපේ ජන ගී අපේ කලා ශිල්ප ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව ඉදිරියට ගෙන යාමත් සමඟින් ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඉපැරණි සංස්කෘතියකට හිමිකම් කියන පිරිසක් බව ඒත්තු ගැන්වීමට සහාය වීම

අරමුණු

  • ජන සාහිත්‍ය හා ජන කලාවන් හඳුන්වා දීම තුළින් විශ්ව විදයාලීය ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව තුළ අනන්‍යතා ලක්ෂණ හා සාරධර්ම වර්ධනය කිරීම
  • ඉපැරනි සංස්කෘතියකට හිමිකම් කියන අපේ නැටුම අපේ බෙර වාදනය අපේ ජන ගී අපේ කලාවන් මතු පරපුර වෙනුවෙන් රැක ගැනීමට කටයුතු කිරීම
  • දේශීය අනන්‍යතාව ආරක්ෂා කර මතු පරපුර වෙනුවෙන් ගෙන යා හැකි සුළු පිරිසක් හෝ මධ්‍යස්ථානය තුළින් බිහි කිරීම
  • දේශීය සංස්කෘතිය සම්බන්ධයෙන් පවතින ආකල්ප වර්ධනය කිරීම

ඉතිහාසය

2001.03.07 වන දින හිටපු සංස්කෘතික අමාත්‍යවරයෙකු වන මො.කු ගොපල්ලව මැතිතුමා විසින් මෙම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත කරන ලදී.

 

නැවුම් පුවත්


සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය හා විශ්වවිද්‍යාලයීය කලා මණ්ඩ...