පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
කොළඹ 03.
දුරකතන අංකය: +94 77 4815433

නම තනතුර දුරකථන අංකය
පී.එස්. මානගේ මධ්‍යස්ථානභාර නිලධාරී +94 71 4465840
එච්.එන්.කේ. ජයවික්‍රම සහකාර නිලධාරී +94 71 6328148
පී.පී.පී. ශ්‍යාමලී කාර්ය සහායක +94 77 4815433

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්


සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය හා විශ්වවිද්‍යාලයීය කලා මණ්ඩ...