පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඔබ මේ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ පිහිටුවා තිබෙන කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය සංස්කෘතික මධඨස්ථානයටයි.

 

නැවුම් පුවත්


සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය හා විශ්වවිද්‍යාලයීය කලා මණ්ඩ...