පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

සීතාවක සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය
බාලිකා විද්‍යාල පාර, කොස්ගම
දුරකථන අංකය - +94 36 2222514+94 36 2222514 / +94 71 8406252+94 71 8406252

නම තනතුර දූරකතන අංකය
පී.එච්. දයානන්ද ධර්මපාල මධ්‍යස්ථානයභාර නිලධාරී +94 71 8406252+94 71 8406252
ඒ.ආර්.එම්.සී.ආර්. ගුණතිලක සහකාර මධ්‍යස්ථානයභාර නිලධාරී +94 77 6947718+94 77 6947718
ආර්.එම්.බී.එස්. ජයවර්ධන සහකාර මධ්‍යස්ථානයභාර නිලධාරී +94 71 8149402+94 71 8149402
ඩබ්.ඩබ්.එම්. ඩබ්. දිල්රුක්ෂි කාර්යාල කාර්ය සහයක +94 71 3622601+94 71 3622601
ඩී.ඩී.පී. නන්දසිරි මධ්‍යස්ථානයේ මුරකරු +94 77 2079935+94 77 2079935

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again. 

නැවුම් පුවත්