පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

மேலதிக விபரங்கள்

கடுவெலை கலாசார நிலையம்
ஸாந்தாலோககமஇ அத்துருகிhpயா.
தொலைபேசி இலக்கம்: +94 71 6367070
மின்னஞ்சள்: ureson[at]gmail.com

பெயH பதவி தொலைபேசி இலக்கம்
இ.பி.ஜே.புஷ்ப குமாhp நிலைய பொறுப்பு கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தH +94 71 6367070
டுபிள்யூ+.எம்.சந்திரானி உதவி கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தH +94 71 8657210
டுபிள்யூ+.டபிள்யூ+.வை.யூ+.பெரேரா காhpயாலய காhpய சகாகயH +94 77 5178796
ஏச்.ஏ.எச்.பீ.குமார நிலைய காவளH
ஏ.டபிள்யூ+.சோமபால அமைய காவளH

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

புதிய செய்திகள