පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

කඩුවෙල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
ශාන්තාලෝකගම, අතුරුගිරිය.
දුරකතන අංකය: +94 71 6367070
විද්‍යුත් තැපැල: ureson[at]gmail.com

නම තනතුර දුරකතන අංකය
ඉ.පි.ජේ. පුෂ්ප කුමාරි ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 71 6367070
ඩබ්.එම්. චන්ද්‍රාණි සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 71 8657210
ඩබ්.ඩබ්.වයි.යු. පෙරේරා මධ්‍යස්ථානයේ කාර්යාල කාර්ය සහයක +94 77 5178796
එච්.ඒ.එච්.පී. කුමාර මධ්‍යස්ථානයේ මුරකරු
ඒ.ඩබ්. සෝමපාල ආදේශ මුරකරු

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්