පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

எம்மைப் பற்றிய விபரங்கள்

தூரநோக்கு


ஆடம்பரமான இலங்கை வரலாற்றை உhpத்தாகக் கொண்டிருக்கும் நாடொன்று என்ற வகையில் தேசிய மரபுhpமைகளை பாதகாத்த அதன் உயிரை போன்ற கலாசார அம்சங்களை சமகால உலகத்தினரக்கு வழங்கிட அதன் புதிய போக்ககளை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டும் பாதகாத்தும் நற்பண்புகள் நிறம்பிய சமூகமாக எதிH நோக்கிப் போவதற்கு துணையளித்தல்.

gzpf;$w;W

 

fyhrhu kw;Wk; fiy mYtyfs; mikr;rpd; gzpf;F Jizaspj;J fLtiy gpuNjr nrayfg; gphptpd; fyhrhu kw;Wk; fiy mq;fs;fis ghJfhj;jy;> mopahJ Ngzy; kw;Wk; Nkk;ghLf;fhf ngsjPf tsHr;rpAlDk; Md;kPf tshr;rpAlDk; gazpg;gjw;F Njitahd gpd;dzpapid Vw;ghL nra;tjd; %yk; kw;Wk; mj;jifa mgptpUj;jpTld; xj;jisj;jy;.


குறிக்கோள்

  • கலாசர ரீதியில் இரசிக்கக்கூடிய பரம்பரையொன்றை உருவாக்குவதில் துணையளித்தல்.
  • இனஇ சாதிஇ சமயம் உயH தாழ் பேதமின்றி சமுதாயத்தின் கலாசார பெறுமதிகளை பேணுவதற்கு ஒத்துளைத்தல்.
  • இன நிலை மற்றும் தேசப் பற்றை ஏற்படுத்துதல் மற்றும் அத்துடன் தொடHபுக் கொள்ளும் படைப்புகள் தொடHபாக பங்களித்தல்.

 

 

J}uNehf;F

Mlk;gukhd ,yq;if tuyhw;iw chpj;jhff; nfhz;bUf;Fk; ehnlhd;W vd;w tifapy; Njrpa kuGhpikfis ghjfhj;j mjd; capiu Nghd;w fyhrhu mk;rq;fis rkfhy cyfj;jpduf;F toq;fpl mjd; Gjpa Nghf;ffis mwpKfg;gLj;jg;gl;Lk; ghjfhj;Jk; ew;gz;Gfs; epwk;gpa r%fkhf vjpH Nehf;fpg; Nghtjw;F Jizaspj;jy;.
 

புதிய செய்திகள