පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

කඩුවෙල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ අතුරුගිරිය ශාන්තා ලෝකගම පිහිටුවා ඇති කඩුවෙල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

නැවුම් පුවත්