පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கடுவெள ஸாந்தாலோககமை கலாசார நிலையம்


இலங்கையின் கொழும்பு மாவட்டத்தில்இ கடுவலை பிரதேச செயலகப் பிhpவின் அத்துருகிhpயா ஸாந்தாலோககமையில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள மஹரகமை கலாசார நிலையத்திற்கே தங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.

 

புதிய செய்திகள