පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

மேலதிக விபரங்கள்

டி.எம்.எஸ்.மயூhp தென்னகோன் - நிலைய பொறுப்பு உத்தியோகத்தH
ஸ்ரீ ஜயவHதனபுர பிரதேச கலாசார மேம்பாட்டு நிலையம்
ஸ்ரீ ஜயவHதனபுர பல்கலைக்கழகம்இ கங்கொடவிலைஇ நுகேகொடை.
தொலைபேசி இலக்கம்  - +94 11 2758268
மின்னஞ்ஞள் - ளாலயஅய5415ஜயவஸலயாழழ.உழஅ

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

புதிய செய்திகள

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

රූ නද නර්තන තරගාවලිය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

රූ නද 2015 - ජයග්‍රාහකයින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...

මත්ස්‍ය ආහාර පෝෂණය පිළිබඳ ප්‍රදර්ශනය හා වැඩමුළුව ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන ...

විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන විදයාර්ථින්ගේ සහ ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ විද්‍යාර්ථින් සද...

නව රාත්‍රී පූජා උත්සවය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...