පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

எம்மைப் பற்றிய விபரங்கள்

தூரநோக்கு

ஆடம்பரமான தேசிய மரபுhpமை சொந்தமான இலங்கை இனம் சுய அபிவிரத்தியின் உயிH நரம்பான கலாசார அடையாளத்தை பாதகாத்தும்இ நவீன போக்குகளுக்கு பொருந்தும் விதமாகவூம் இலங்கை ஒரு பிரபல நாடாக ஏனைய நாடுகளுடன் நல்லிணக்கத்துடனும் ஒற்றுமையாகவூம் ஒன்றாக எதிH நோக்கிக் கொண்டுச் செல்லல் பொருட்டு தோல் சாய்த்திடும் பிரபல கலாசார நிலையமாகுதல்.

பணிப்பிரகடனம்

 

இலங்கை கலாசாரம் மற்றும் மரபுhpமையினை பாதகாப்பதில் தேவைப்படும் நிகழ்ச்சிகளை நடாத்தப்பட்டு அதனை பாதுகாத்தல் மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்டு பல்கலைக்கழக சமூகத்தினாpதும்இ நாட்டின் சகல இனப் பிhpவூகளினதும் பௌதீக மற்றும் ஆன்மீக அபிவிருத்தியை ஏற்படுத்துவதில் துணையளித்தல்.

குறிக்கோள்

நாட்டின் பொது தேசிய அபிவிரத்திக் கொள்கையினை சிறப்பூட்டிக் கொள்ளல் பொருட்டு காரணமாகின்ற விதமாக மக்களை சுயமான முறையில் வழிநடாத்தப்படகின்ற சாத்தியமான கலாசார சூழலை பல்கலைக்கழகத்தினள் மற்றும் நாட்டினுள் உருவாக்குதல்.


இலங்கையின் பல்லின நிலைமையினை ஏற்று அந்த ஒவ்வொரு உப கலாசாரங்களின் அடையாளங்களை பாதுகாத்திடம் அதே சமயம் சகல உப கலாசாரங்களை ஒன்றாகக் கொண்டு இலங்கைக்கான பொது கலாசாரத்தை ஒரு நாடு என்ற வகையில் முன் கொண்டுப் பொகுதல்.


கலாசார மரபாpமைகளை அழியாது பாதகாத்தல்இ பராமாpத்துப் போகுதல் மற்றும் பயன்படுத்தல் மூலம் பல்கலைக்கழக சமூகத்தினாpன் கலாசார ரீதியிலான வடிவமைப்பினை ஒருங்கமைத்தக் கொள்வதில் வழி வகித்தல்.

வரலாறு

கௌரவ மொ.கு.கொபல்லவ அவHகளால் இக் கலாசார நிலையத்தை 2000.12.26 ஆந் திகதி அங்குராHப்பணம் செய்த திகதி

 

புதிய செய்திகள

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

රූ නද නර්තන තරගාවලිය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

රූ නද 2015 - ජයග්‍රාහකයින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...

මත්ස්‍ය ආහාර පෝෂණය පිළිබඳ ප්‍රදර්ශනය හා වැඩමුළුව ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන ...

විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන විදයාර්ථින්ගේ සහ ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ විද්‍යාර්ථින් සද...

නව රාත්‍රී පූජා උත්සවය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...