පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)

About Us

Vision

Be a cultural centre which contributes to make Sri Lanka a strong country that works hand in hand with other countries by protecting the cultural identity of Sri Lankan with necessary adaptations to new trends.

Mission

Assist in building the physical and spiritual development of university student community and people of the country by protecting, conserving and promoting Sri Lanka cultural identity.

Objectives

  • Build a conducive cultural environment in the university and country, so as to motivate the people in realizing national development policies.
  • Create a great culture in the country protecting the identity of each sub-culture while accepting the norm of Sri Lankan multi-nationality.
  • Pave the way for adapting the cultural face of university community by conserving and sustaining cultural inheritances.

History

This cultural centre was opened by Hon. Monti Gopallawa, then Minister of Culture on 26.12.2000.

 

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

රූ නද නර්තන තරගාවලිය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධිත...

රූ නද 2015 - ජයග්‍රාහකයින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...

මත්ස්‍ය ආහාර පෝෂණය පිළිබඳ ප්‍රදර්ශනය හා වැඩමුළුව ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන ...

විශ්වවිද්‍යාල‍යේ අධ්‍යාපනය හදාරන විදයාර්ථින්ගේ සහ ...

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල‍යේ විද්‍යාර්ථින් සද...

නව රාත්‍රී පූජා උත්සවය 2015 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්...