පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

mmProgrammes

விசேட பிராந்திய நிகழ்ச்சிகள்

 • விசேட தின ஞாபகாHத்த விழாக்கள்
 • உலக சிறுவH தினம்
 • முதியோH உபசரணை நிகழ்ச்சிகள்
 • முன் பள்ளி
 • சிரமதானங்கள்
 

பிராந்திய சமய நிகழ்ச்சிகள்

 • தைப்பொங்கல்
 • சிவராத்திhp தினம்
 • வெசாக் தினம்
 • நவராத்திhp தினம
 • போயா தின நிகழ்ச்சி
 • நத்தாH பண்டிகை
 

பிராந்திய கலாசார நிகழ்ச்சிகள்

 • இலக்கிய விழா
 

தேசிய நிகழ்ச்சிகள்

 • தேசிய சுதந்திர தின விழா
 • புத்தாண்டு விழா / உறவினH சந்தித்தல் / தலை எண்ணெய் வைத்தல் விழா
 • ‘செனெஹச’ நயத்தல் மருந்தில்லம்இ  உலக சிறுவH தினம்
 • உலக சிறுவH தினம்
 புதிய செய்திகள


දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන