පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

mmProgrammes

ප්‍රාදේශීය විශේෂ වැඩසටහන්

 • විශේෂ දින සැමරුම් උත්සව
 • ළමා දිනය
 • වැඩිහිටි සත්කාරක වැටසටහන්
 • පෙර පාසල්
 • ශ්‍රමදාන
 

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන්

 • තෛයිපොංගල් දිනය
 • ශිව රාත්‍රී දිනය
 • වෙසක් දිනය
 • නව රාත්‍රී දිනය
 • පෝය දින වැඩසටහන්
 • නත්තල් උත්සවය
 

ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික වැඩසටහන්

 • සාහිත්‍යමය උළෙල
 

ජාතික වැඩසටහන්

 • ජාතික නිදහස් උත්සවය
 • අලුත් අවුරුදු උත්සවය/නෑගම් යාම/හිස තෙල් ගෑමේ උත්සවය
 • "සෙනෙහස" රසවින්දන සායනය ලෝක ළමා දිනය
 නැවුම් පුවත්


දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන