පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

மேலதிக விபரங்கள்

எம்.ஐ.எம்.எம்.எம்.மஹரூப்
கலாசார நிலையம்,
பிரதான வீதி,
காத்தன்குடி.
தொலைபேசி இலக்கம் : 0776226621

 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

 

புதிய செய்திகள


දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන