පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

எம்மைப் பற்றிய விபரங்கள்

தூரநோக்கு

ஆடம்பரமான வரலாற்றை கொண்டிருக்கும் இலங்கையின் மரபுhpமைகளை பாதுகாக்கப்பட்டு அதன் உயிH தடீப்பான கலாசார விழுமியங்களை சமகால உலகத்திற்கு வழங்கிட அத்துடன் புதியப் போக்குகளை அறிமுகப்படத்தப்பட்டு பண்புசாH சமூகமொன்றாக முன் போவதில் வழிவகித்தல்.

தொழிற்பாடு

கலாசார மற்றும் கலை அலுவல்கள் அமைச்சின் பணியில் தோல்சாய்த்திடப்பட்டு பிரதேச செயலகப் பிhpவின் கலாசார மற்றும் கலைத் தொகுதிகளை பாதுகாத்தல்இ அழியாது பேணல் மற்றும் மேம்படுத்தல் பொருட்டு பௌதீக அபிவிருத்தியூடன் ஆன்மீக அபிவிருத்தியூடன் முன் செல்வதில் தேவையான பக்க பலத்தை எற்படுத்தல் மூலம் பயனான அபிவிரத்திக்கு துணையளித்தல்.

குறிக்கோள்கள்

  • கலாசர ரிதியில் இரசனையூடன்கூடிய பரம்பரையை உருவாக்கல் பொருட்டு துணையளித்ல்.
  • இனஇ சாதிஇ சமயஇ உயHஇ தாழ் வேறுபாடின்றி அனைவரது கலாசார பெருமதிகளை பாதகாத்திட துணையளித்தல்.
  • அழிந்துப் போகக்கூடிய கலாசார அம்சங்களை மீள அறிமுகப்படத்தப்பட்டு பாதுகாத்திடவூம் பரதமாpத்தடவூம் துணையளித்தல்.
  • புதிய கலாசாரங்களை இனங்காணல் மற்றும் அதனை நிலவூகின்ற கலாசார பெறுமதிகளுக்கு தாக்கம் ஏற்படுத்திடாத முறையில் சமூகத்திடம் பெற்றுக்கொடுத்தல் மற்றும் பராமாpத்தப் போவதில் சாதகமாக செயற்படுதல்.
  • இனம் மற்றும் தேசம் தொடHபான உணHவூகளை ஏற்படுத்தல் மற்றும் இதற்கு சாதகமாகின்ற ஆக்கங்களுக்கு துணையளித்தல்.

வரலாறு

2000.12.01 ஆம் திகதி அல்ஹாஜ் ஏ.எல்.அப்துல் ஜவத் அவHகளால் அங்குராHப்பணம் செய்யப்பட்டது.

 

புதிய செய்திகள


දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන