පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

காத்தன்குடி கலாசர நிலையம்

இலங்கையின் கிழக்கு மாகாணத்தைச் சேHந்த் மட்டகளப்பு மாவட்டத்தின் காத்தன்குடி பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள காத்தன்குடி கலாசார நிலையத்திற்கே தங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.

 

புதிய செய்திகள


දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන