පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)

Divisional Religious Programmes

  • Thaipongal Day
  • Mahasivarathri Day
  • Vesak Day
  • Nawarathri Day
  • Programmes on Poya Day
  • Christmas Festival
 

Latest News


දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන