පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන්

  • තෛයිපොංගල් දිනය
  • ශිව රාත්‍රී දිනය
  • වෙසක් දිනය
  • නව රාත්‍රී දිනය
  • පෝය දින වැඩසටහන්
  • නත්තල් උත්සවය
 

නැවුම් පුවත්


දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන