පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

தேசிய நிகழ்ச்சிகள்

  • தேசிய சுதந்திர தின விழா
  • புத்தாண்டு விழா / உறவினH சந்தித்தல் / தலை எண்ணெய் வைத்தல் விழா
  • ‘செனெஹச’ நயத்தல் மருந்தில்லம்இ  உலக சிறுவH தினம்
  • உலக சிறுவH தினம்
 

புதிய செய்திகள


දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන