පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் பற்றிய விபரங்கள்

  • நடனம் (நாட்டாHஇ சாஸ்தாpக)
  • இசை (கHனாடக)
  • நாடக மற்றும் அரங்கக் கலை
  • சிங்கள மொழி
  • ஆங்கில மொழி
  • யோகா பயிற்சி
பாடநெறியின் பெயH பாடநெறியின் வகை – குறுங்கால (மாலை / வாரயிறுதி) பாடநெறி காலயெல்லை பாடநெறி உள்ளடக்கம் பாடநெறிக்கான கட்டணம்
உடரட்ட நடனம்
சப்ரகமு நடனம
பகத்தரட்ட நடனம்
பறை சாற்றல்
கHனாடக இசை 10 மாதங்கள் ஆரம்ப பயிற்சி முதல் சிசுவின் திறனுக்கேற்ப பயிலவித்தல பதிவூக் கட்டணம் மாத்திரம்
ஓவியம் 10 மாதங்கள் ஆரம்ப பயிற்சி முதல் சிசுவின் திறனுக்கேற்ப பயிலவித்தல பதிவூக் கட்டணம் மாத்திரம்
தமிழ் மொழி 10 மாதங்கள் மொழி ஆரம்பத்தில் இருந்து அரசாங்க பாPட்சைகள் தொடHபாக ஏழுதுஇ பேச்சுப் பயிற்சிகள் வழங்கல். பதிவூக் கட்டணம் மாத்திரம்
தற்பாதுகாப்பு சண்டை கலை 10 மாதங்கள் ஆரம்ப பயிற்சி முதல் சிசுவின் திறனுக்கேற்ப பயிலவித்தல பதிவூக் கட்டணம் மாத்திரம்
நாட்டாH நடனம்
முன்பள்ளி
01 வருடம் முன் சிறு பராயத்திற்காக அனுமதிக்கப்பட்ட கற்பித்தல்கள்இ வெளி செயற்பாடுகள் ம்றும் திறமைகளுக்கேற்ப நடன இசை பயிற்சி பதிவூக் கட்டணம் மற்றும் மாதாந்த கட்டணம்
 

புதிய செய்திகள


දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන