පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • නර්තනය (ග්‍රාමීය, ශාස්ත්‍රීය)
  • සංගීතය (කර්ණාටක)
  • නාට්‍ය හා රංග කලාව
  • සිංහල භාෂාව
  • ඉංග්‍රීසි භාෂාව
  • යෝගා ව්‍යායාම
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ද්‍යා/සතිඅන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය
සබරගමු නර්තනය
පහතරට නර්තනය
බෙර වාදනය
කර්ණාටක සංගීතය මාස 10 මූලික අභ්‍යාස සිට සිසුවාගේ
දක්ෂතා අනුව පුහුණු කිරීම
ඇතුලත් වීමේ ගාස්තුව පමණි
චිත්‍ර
මාස 10 මූලික අභ්‍යාස සිට සිසුවාගේ
දක්ෂතා අනුව පුහුණු කිරීම
ඇතුලත් වීමේ ගාස්තුව පමණි
දෙමළ භාෂාව මාස 10 භාෂාවේ මුල සිට රජයේ විභාග
සදහා ලිවීම් සහ කථනය ඉගැන්වීම
ඇතුලත් වීමේ ගාස්තුව පමණි
ආත්මාරක්ෂක සටන් කලාව මාස 10 මූලික ව්‍යායාම සිට සිසුවාගේ
දක්ෂතා අනුව පුහුණු කිරීම
ඇතුලත් වීමේ ගාස්තුව පමණි
ජන නැටුම්
පෙර පාසල අවු: 01 පූර්ව ළමා අවධියේ සම්මත
ඉගැන්වීම්, බාහිර ක්‍රියාකාරකම්
හා කුසලතා අනුව නර්තන සංගීත පුහුණුව
ඇතුලත් වීමේ ගාස්තුව සහ මාසික ගාස්තු
 

නැවුම් පුවත්


දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන