පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

මන්මුණෙයි සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
මන්මුණෙයි උතුර,
බේලි හරස් වීදීය,
මඩකලපුව

නම තනතුර දුරකතන අංකය
කේ. රවීන්ද්‍රන් ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 77 6072947+94 77 6072947
ඩී.ශ්‍රී. කන්දරාජා සංවර්ධන නිලධාරී
කිනිශ්වර කුමාර් මුරකරු

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්


දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන