පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

පෞඪ ලාංකීය ඉතිහාසයක් හිමි රටක් ලෙස ජාතික උරුමයන් ආරක්ෂා කරමින් එහි ජීවය බදු සංස්කෘතිකාංගයන් සමකාලීන ලෝකයට දායාද කරන්නට ඊට නව ප්‍රවණතාවයන්ද හදුන්වා දෙමින්, සුරක්ෂිත කරමින් සාරධර්ම පිරි සමාජයක් ලෙස ඉදිරියට යාමට සැලැස්වීම.

මෙහෙවර

සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙවරට උර දෙමින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සංස්කෘතික හා කලාංගයන් ආරක්ෂා කිරීම, සංරක්ෂණය හා ප්‍රවර්ධනය උදෙසා, භෞතික සංවර්ධනය සමග අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය සමව ගමන් කිරීමට අවශ්‍ය පසුබිම සැකසීම තුලින් හරවත් සංවර්ධනයකට සහය වීම.

අරමුණු

  • සංස්කෘතිකමය වශයෙන් වින්දනීය පරපුරක් බිහිකිරීම සදහා සහාය වීම.
  • ජාති, කුල, ආගම්, උස්පහත් භේදයකින් ‍තොරව සැමගේ සංස්කෘතිකමය හරයන් ආරක්ෂා කිරීමට සහාය වීම.
  • තුරන් වී යමින් පවතින සංස්කෘතිකාංග නැවත හදුන්වාදෙමින් සංරක්ෂණයට හා පවත්වාගෙන යාමට සහාය වීම.
  • නව සංස්කෘතීන් හදුනා ගැනීම හා ඒවා පැවැති සංස්කෘතික හරයන්ට හානියක් නොවන පරිදි සමාජයට දායාද කිරීම හා පවත්වාගෙන යාමට රුකුලක් වීම.
  • ජාතිකත්ව හා දේශීයත්ව පිළිබද හැගීම් ජනිත කරවීම හා ඊට පාදක වන නිර්මාණයන්ට දායක වීම.

ඉතිහාසය

2006/02/11 වන දින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තංගේෂ්වරී කදිරාමර් මහත්මිය විසින් මෙම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත විය.

 

නැවුම් පුවත්


දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන