පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

මන්මුණෙයි සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ මේ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර පලාතේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ මන්මුණෙයි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ මන්මුණෙයි උතුර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙතටයි.

 

නැවුම් පුවත්


දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන