පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
කන්දකැටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කන්දකැටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති කන්දකැටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.
කන්දකැටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කන්දකැටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති කන්දකැටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

කන්දකැටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කන්දකැටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති කන්දකැටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

පිරිත් මණ්ඩප සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 2000.00

 

මගුල් පෝරු - මුල් ඇදුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 2000.00

 

ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 500.00

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 1000.00

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 1000.00

 

ජයමංගල ගාථා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 500.00

 

බැනර් ඇදීම

වර්තමාන ගාස්තුව (අඩියක්) - රු. 100.00

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 1000.00

 

නර්ථන ඇදුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 200.00

 

වීදි නාට්‍ය කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 1000.00

 

නැවුම් පුවත්