පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
ඌව පරණගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ආයුබෝවන්, ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඌව පරණගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටා ඇති ඌව පරණගම එස්.බි. දෙමටගහවත්ත අ...
ඌව පරණගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ආයුබෝවන්, ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඌව පරණගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටා ඇති ඌව පරණගම එස්.බි. දෙමටගහවත්ත අ...

ඌව පරණගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ආයුබෝවන්, ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඌව පරණගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටා ඇති ඌව පරණගම එස්.බි. දෙමටගහවත්ත අනුස්මරණ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

අපගේ සේවාවන්

ලී බඩු සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් පුටුවක් සඳහා රු. 15.00

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (පැයකට) රු.100.00

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් භාණ්ඩයක් සඳහා රු. 200.00

 

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ඇදුමක් සඳහා රු. 200.00

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිලිපියෙකු සඳහා රු. 500.00

 

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇදීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 1000.00

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිලිපියෙකු සඳහා රු. 300.00

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිලිපියෙකු සඳහා රු. 200.00

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 200.00

 

නැවුම් පුවත්