පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
රිදීමාලියද්ද සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබ පිවිසෙන්නේ ඓතිහාසික ඌව වෙල්ලස්ස, බදුල්ල දිස්ත‍්‍රික්යේ රිදීමාලියද්ද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති රිදීමාලියද්ද සංස්කෘතික ම...
රිදීමාලියද්ද සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබ පිවිසෙන්නේ ඓතිහාසික ඌව වෙල්ලස්ස, බදුල්ල දිස්ත‍්‍රික්යේ රිදීමාලියද්ද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති රිදීමාලියද්ද සංස්කෘතික ම...

රිදීමාලියද්ද සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබ පිවිසෙන්නේ ඓතිහාසික ඌව වෙල්ලස්ස, බදුල්ල දිස්ත‍්‍රික්යේ රිදීමාලියද්ද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති රිදීමාලියද්ද සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇදීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශීල්පියෙකු සඳහා රු. 1000.00

 

වීදි නාට්‍ය ලබාදිම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 5000.00

 

නර්ථන ඇදුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ඇදුමක් සඳහා රු. 100.00

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 750.00

 

භාණ්ඩ ලබාදිම

වර්තමාන ගාස්තුව පුටුවක් සඳහා රු. 10.00

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශීල්පියෙකු සඳහා රු. 1500.00

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශීල්පියෙකු සඳහා රු. 1000.00

 

නැවුම් පුවත්