පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
හල්දුම්මුල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ශ්‍රි ලංකාවේ ඌව පළාතේ බදූල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොටිඨාශයේ පිහිටි හල්දුම්මුල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයයි මේ
හල්දුම්මුල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ශ්‍රි ලංකාවේ ඌව පළාතේ බදූල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොටිඨාශයේ පිහිටි හල්දුම්මුල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයයි මේ

හල්දුම්මුල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ශ්‍රි ලංකාවේ ඌව පළාතේ බදූල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොටිඨාශයේ පිහිටි හල්දුම්මුල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයයි මේ

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (1 අයෙකුට) - රු. 600.00

 

භාණ්ඩ ලබාදීම

This page is under construction

 

උත්සව ජොතිෂ්‍ය සේවා සැපයීම

This page is under construction

 

ලි බඩු සැපයීම

This page is under construction

 

වෙනත්

This page is under construction

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇදීම

වර්තමාන ගාස්තුව (වර්ග අඩි 1) - රු. 75.00

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු: 4500.00

 

විදි නාට්‍ය ලබාදීම

This page is under construction

 

නර්තන ඇදූම් ලබාදීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්