පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)

Previous Next
Soranathota Cultural Center

You are warmly welcome to the Soranathota Cultural Center. Tour visit to this website is considered as an attempt to conserve, promote and...
Soranathota Cultural Center

You are warmly welcome to the Soranathota Cultural Center. Tour visit to this website is considered as an attempt to conserve, promote and...

සොරනාතොට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

සංස්කෘතික සංරක්ෂණ ප්‍රවර්ධනය සහ ව්‍යාප්තිය උදෙසා සපැමිණි ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

 

Our Services

Dance Troupes

Present Rate – Rs. 1000.00

 

Laymen for Chanting Pirith

Present Rate – Rs. 1500.00

 

Banner Designing

Present Rate – Rs. 100.00 per foot

 

Hevisi Troupes

Present Rate – Rs. 1000.00

 

Dance Costumes for Hire

Present Rate – Rs. 100.00

 

Street Dramas

Present Rate – Rs. 1000.00

 

Musical Instruments for Hire

Present Rate – Rs. 100.00

 

Plastic Chairs for Hire

Present Rate – Rs. 5.00

 

Hall Reservation Facility

Present Rate – Rs. 3000.00

 

Furniture/Pirith Mandapa for Hire

Present Rate – Rs. 4500.00

 

Latest News


මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කර වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීමට පෙර මහා...