පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
සොරනාතොට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

සංස්කෘතික සංරක්ෂණ ප්‍රවර්ධනය සහ ව්‍යාප්තිය උදෙසා සපැමිණි ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
සොරනාතොට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

සංස්කෘතික සංරක්ෂණ ප්‍රවර්ධනය සහ ව්‍යාප්තිය උදෙසා සපැමිණි ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

සොරනාතොට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

සංස්කෘතික සංරක්ෂණ ප්‍රවර්ධනය සහ ව්‍යාප්තිය උදෙසා සපැමිණි ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 1000.00

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 1500.00

 

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇදීම

වර්තමාන ගාස්තුව (අඩියක්) - රු. 100.00

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 1000.00

 

නර්ථන ඇදුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 100.00

 

වීදි නාට්‍ය කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 1000.00

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 100.00

 

ප්ලාස්ටික් පුටු සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 5.00

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 3000.00

 

ලී බඩු / පිරිත් මණ්ඩප සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 4500.00

 

නැවුම් පුවත්


මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කර වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීමට පෙර මහා...