පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
මීගහකිවුල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

අප ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ දැන් ජීවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මීගහකිවුල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති මීගහකි...
මීගහකිවුල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

අප ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ දැන් ජීවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මීගහකිවුල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති මීගහකි...

මීගහකිවුල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

අප ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ දැන් ජීවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මීගහකිවුල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති මීගහකිවුල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

අපගේ සේවාවන්

භාණ්ඩ ලබාදීම, ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 500.00

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1000.00

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 500.00

 

නර්තන ඇදුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 200.00

 

වීදි නාට්‍ය ලබාදීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1000.00

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1000.00

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 500.00

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1000.00

 

නැවුම් පුවත්