පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
වැලිමඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිමඩ ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ මිරහවත්ත පිහටුවා ඇති වැලිමඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.
වැලිමඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිමඩ ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ මිරහවත්ත පිහටුවා ඇති වැලිමඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

වැලිමඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිමඩ ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ මිරහවත්ත පිහටුවා ඇති වැලිමඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

වෙස් ශිලිපීන් දහයක කණ්ඩායමක්

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 20000.00

 

ශාස්ත්‍රීය නැටුම් ශිල්පීන් දහයක කණ්ඩායමක්

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 10000.00

 

ගැමි නැටුම් ශීල්පීන් දහයක කණ්ඩායමක්

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 7500.00

 

ජයමංගල ගාථා ශිලිපීන් හයක කණ්ඩායමක්

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 6000.00

 

හේවිසි ශිල්පීන් හයක කණ්ඩායමක්

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 9000.00

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 2500.00

 

වෙස් ඇදුම් කට්ටලයක්

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 750.00

 

ශාස්ත්‍රීය ඇදුම් කට්ටලයක්

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 300.00

 

බෙර ඇදුම් කට්ටලයක්

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 250.00

 

ගැමි ඇදුම් කට්ටලයක්

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 150.00

 

නැවුම් පුවත්